தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

அலுவலக இடம்

1
3
2

பணிமனை

5
4
6

உபகரணங்கள்

6
3
1
4
2
5